بدهکار هیچ کس نیستم
جز همین ماه
که تو را به یادم می آورد.