امیرالمومنین امام علی (علیه السلام) به فرزندش امام حسن (علیه السلام) فرمود :
حسن جان چهار نصیحت درباره ((دوست یابی)) از من بپذیر که اگر به آنها عمل کنی زیان نمیبینی؛

1_ از دوستی با شخص بخیل بپرهیز زیرا او آنچه که سخت به آن نیاز داری را از تو دریغ میکند.
2_ از دوستی با کسی که نسبت به مسائل دینی و احکام احمق و نادان است بپرهیز زیرا او می خواهد به تو نفعی برساند اما چون دانش ندارد دچار زیانت میکند.
3_ از دوستی با شخص فاسق و گناهکار بپرهیز زیرا او معرفت ندارد و تو را به کمترین بها می فروشد.
4_ از دوستی با دروغگو بپرهیز که او مانند سراب است که دور را برایت نزدیک و نزدیک را برایت دور می کند.


 نهج البلاغه حکمت38