الغرض از غـــــم دنیــا گله‌ای نیست عزیز!
گله‌ای هست اگر، حوصله‌ای نیست عزیز!

یاد دادند به ما نخل ِ كمر تا نكنیم
آنچــــه داریــم ز بیگانه تمنا نكنیم

آسمان هست، غزل هست، كبوتر داریم
باید این چـــادر ماتـــــــــــم زده را برداریم