به روایت قرآن
بشارت میلاد احمد را نخست مسیح مریم آورد
و مبشّرأ برسولٍ یأتى من بعدِى اسمهُ احمد
سوره صف ، آیه٦

مژده اى دل كه مسیحا نفسى مى آید
كه ز انفاس خوشش بوى كسى مى آید

و در اقلیم زرین ادبیات
آنجا كه بهار پر شكوفه سرمدى و تابستان پر نعمت ابدى در آمیخته
همه جهانیان مى توانند در جشن پایان ناپذیر میلاد آن رسول
كه برترین وصفش خلق محمدى و همدردى با آلام بشرى است
شركت كنند
و در این جشن برخى از پادشاهان یگانه جهان
چون گوته و هوگو و امرسن و واشنگتن ایروینگ
و امثال ایشان از باختر
و فردوسى و نظامى و سعدى و مولانا و حافظ از خاور
پیوسته حضور دارند
گوته قطعه اى با عنوان نغمه هاى محمدى
براى حاضران مى خواند
و دیگران هر یك به زبانى وصف جمال او گویند

این جشن سرمدى هر شامگاه یا هر بامداد
در باغ مهمانى بزرگ ادبیات
پذیراى هر میهمانى است كه به درگاه این پادشاهان سخن برسد

ما تنها بر در باغ لوحى از چند بیت مولانا نصب كرده ایم
تا شما را خوش آمد گوید
به تولد آنكس كه سفره شیرینى اش از جهان و جهانیان زیاد مى آید
و شمع تولدش را كه چون خورشید مى درخشد
هیچكس خاموش نخواهد كرد

دوش در استارگان غلغله افتاده بود
كز سوى نیك اختران، اختر اسعد رسید

رفت عطارد ز دست ، لوح و قلم را شكست
از پى او زُهره جست ، مست به فَرقد رسید

پیك دل عاشقان رفت به سر چون قلم
مژده همچون شكر در دل كاغذ رسید.

و سلام بر عاشقان حقیقت و زیبایى و خوبى باد

حسین الهی قمشه ای