به نظر می رسد
انسان آسانسورچی فقیری ست
که چرخ تراکتور می دزدد!
البته فقط به نظر می رسد،
تا نظر شما چه باشد!