مستشار:نفت چیز به درد بخوریه...!
ثروت ملی هست..!
منبع انرژِیه...!!!

داموس:جناب مستشار الملک...!
ثروت که ملی نمی شه...!
ثروت متعلق به قبله عالمه ...