جوانمرد چون دریاست و بخیل چون جوی.
دُر از دریا جوی، نه از جوی.

خواجه عبدالله انصاری