چون هر چه وقف گشت بزودی شود خراب

کردیم وقف عشق تو ملک وجود خویش